VS/2021/0055
JUST TRANSITION

Подобряване участието на синдикатите в социалния диалог
за по-устойчиво бъдеще
на предприятията и секторите

Logo

Взаимоотношения/Договаряне с предприятието


За да обмислите текущото положение на компанията или организацията, за която работите, по отношение на Справедливия преход, отговорете на следните въпроси. Базирайте отговора си на информацията, с която разполагате в момента, и на интуицията си като синдикалист. Можете да попълните въпросника и накрая да получите представяне на ситуацията на компанията, според схемата на Кейт Рауърт относно икономиката на „поничките“.

За по-пълно отражение се препоръчва да използвате този инструмент заедно с инструмента наречен Икономически светофар.

Докато попълвате, трябва да предоставите само един отговор на изречение, като прецените доколко това съответства на текущото състояние на нещата, като по този начин вземете предвид честотата и/или интензивността, с която се случва описаното събитие.

Ключова линия (освен ако не е посочено друго):

много слабо/категорично несъгласен:--
слабо/несъгласен:-
адекватно/неутрално:+/-
добре/съгласен:+
много добре/абсолютно съгласен:++
не зная:?
неприложимо:нерелевантно

Пример:

Изречение: Възобновяемата енергия се генерира в помещенията на компанията.
Отговор ++: Дали има много ефективна система за производство на възобновяема енергия.
Отговор --: ако няма система за производство на възобновяема енергия.
Нерелевантен отговор: Ако поради съобразяване със структурата (конструкцията), в помещенията на компанията не е възможно да се произвежда възобновяема енергия.

Ако нямате време да попълните инструмента сега или имате нужда от повече време, за да съберете необходимата информация, можете също да изтеглите въпросника и да го попълните офлайн.

Когато приключите с попълването, можете да видите и изтеглите прегледа на вашите отговори, както в таблицата, така и в „поничката“. Както онлайн, така и офлайн, можете да изберете да отговаряте само на аспектите, които намирате за най-интересни (напр. Енергия).

Ако в рамките на даден аспект искате да отговорите само на някои изречения, винаги трябва да използвате "неприложимо" за останалите.

Ако съберете повече информация след това, винаги можете да прегледате този инструмент.

Термините в светлосиньо са описани подробно в речника, в края на Инструментариума/Наръчника.
ЕКОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ
ЕНЕРГИЯ
Потреблението на енергия на предприятието е:
--: много високо, ..., ++: много ниско
Колко внимателно се следи и измерва потреблението на енергия по отношение на сградите и производството?
Предприятието има план за политика, който включва конкретни цели и действия за пестене на енергия, и планът се спазва внимателно.
--: изобщо няма план, ..., ++: планът се спазва много внимателно
Сградата(ите) отговаря(т) на действащите стандарти за енергийна ефективност (напр. изолация).
На територията на предприятието се произвежда енергия от възобновяеми източници.
ВОДА
Потреблението на вода в предприятието е:
-- много високо, ..., ++ много ниско
Предприятието има план за политика за намаляване на потреблението на вода в предприятието и този план се спазва внимателно
--: изобщо няма план, ..., ++: планът се спазва много внимателно
Всички течове на вода се отстраняват незабавно.
Дъждовната вода се събира и използва. (напр. за почистване, промиване на тоалетни, почистване на помещенията на фирмата, в производствения процес)
Използват се затворени кръгове за (технологичната) вода. С други думи, технологичната вода се използва повторно.
РЕСУРСИ, МАТЕРИАЛИ, ОТПАДЪЦИ
Предприятието има план за политика с цели и действия за предотвратяване, намаляване или повторно използване на отпадъците.
Материалните потоци (напр. суровини, отпадъци) към и от предприятието са картографирани.
Някои от отпадъците се използват повторно в производствения процес или в производствената верига като суровина.
Промишлените отпадъци се рециклират.
Известно е въздействието на произведените продукти върху околната среда. (напр. чрез извършване на анализ на жизнения цикъл)
ВЪЗДУХ (ЕМИСИИ)
Предприятието отделя парникови газове.
--: много голямо количество, ..., ++: много малко количество
Предприятието има план за намаляване на емисиите на парникови газове (ПГ) и тези планове са в съответствие с научно установените цели, необходими за борба с изменението на климата.
--: изобщо няма пътна карта, ..., ++: много добре съгласувана пътна карта
Предприятието изпуска във въздуха замърсители, които не са парникови газове (напр. тежки метали, летливи органични съединения, азотни екзиди NOX, серни оксиди SOX).
--: много голямо количество, ..., ++: много малко количество
Предприятието има план за политика с цели и действия за намаляване на количеството на замърсителите, които не са свързани с ПГ, изпускани във въздуха.
Целите за намаляване на емисиите и свързаните с тях мерки се оценяват и коригират ежегодно.
--: изобщо не се оценява, ..., ++: оценява се и внимателно се коригира
ПОМЕЩЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО И ПО-ШИРОК РАЙОН
Опасните или екологично токсични продукти се заменят с по-безопасни алтернативи.
През последните пет години няма нарушения на условията, наложени от екологичното разрешително.
Предприятието има служител по околната среда с ясни правомощия да следи дали предприятието спазва екологичните разпоредби
--: изобщо няма служител по околната среда, ..., ++: служител и внимателно спазва регулации за околната среда.
Предприятието взема под внимание най-добрите налични техники (НДНТ) в своята дейност.
(НДНТ: наличните техники, които са най-добри за предотвратяване или минимизиране на емисиите и въздействията върху околната среда).
При изграждането (и/или разширяването) на предприятието са предприети по-обхватни мерки от предвидените в екологичния лиценз за ограничаване на шума и замърсяването от трафика за местните жители? (напр. изграждане на обширна зелена буферна зона и др.)
УСТОЙЧИВА ПОЛИТИКА ЗА ЗАКУПУВАНЕ И КЕТЪРИНГ
Съществува устойчива политика на закупуване, която дава приоритет на продукти и материали, произведени по екологичен и социален начин.
При всяка покупка предприятието взема предвид повторно използваните или рециклирани материали и продукти.
При закупуване на електронно оборудване се отчита въздействието върху околната среда (консумация на енергия, възможност за ремонт, повторна употреба, рециклиране).
Кетърингът в предприятието предлага екологични (органични или вегетариански) ястия.
Предприятието избира устойчив кетъринг (биологичен, сезонен,) по време на приеми или семинари.
ТРАНСПОРТ И МОБИЛНОСТ
Предприятието има план за намаляване на емисиите от транспорта (в съответствие с целта на ЕС за зелена икономика от 90% до 2050 г.).
--: изобщо няма план, ... , ++ : план в съответствие с целта на "Зелената сделка" на ЕС
Полагат се усилия за по-ефективно организиране на транспорта (на стоки), така че капацитетът на натоварване винаги да бъде максимално увеличен и да се намали броят на изминатите километри.
От 2023 г. нататък предприятието се ангажира да закупува екологични превозни средства с нулеви емисии.
Предприятието избира транспортни средства с нисък екологичен отпечатък (напр. влак, лодка и др.).
Предприятието свежда до минимум броя на километрите, изминати по време на работа, като използва оптимизиране на маршрутите.
 
СОЦИАЛНИ АСПЕКТИ
ОБУЧЕНИЕ (НА СЛУЖИТЕЛИТЕ)
Предприятието полага достатъчно усилия за обучение на служителите си: всички служители преминават годишно обучение.
Всички служители могат да получат обучение или образование, което повишава уменията и знанията на служителите.
Новите служители получават достатъчно обучение, за да започнат работа.
Служителите могат без проблем да поискат платени отпуски за обучение за курсове, които искат да посетят през и извън работното време.
Обученията се провеждат предимно през работно време
РАЗНООБРАЗИЕ
Предприятието има политика за многообразие.
На хората с увреждания се предоставят всички възможности в предприятието.
В предприятието работят приблизително толкова хора с миграционен произход (или повече), колкото е техният дял от населението.
В предприятието хората над 50 години получават точно толкова възможности, колкото и по-младите хора.
Предприятието обръща внимание на различията в пола на служителите.
ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО
В предприятието се използват анализи на риска за активно идентифициране на рисковете за безопасността и здравето на служителите.
Трудовите злополуки са рядкост и има малко случаи на заболявания, дължащи се на условията на труд.
Предприети са достатъчно мерки за защита на работниците например от шум, опасни вещества, вибрации, високи или ниски температури, ...
Политиката за превенция на предприятието дава приоритет на превенцията на риска, след това избира колективни мерки и прибягва до мерки за лична защита едва като последна стъпка.
За всяко опасно вещество в предприятието има информационен лист за здравословни и безопасни условия на труд с цялата информация за опасностите, необходимите защитни мерки и какво да се прави в случай на инцидент или разлив.
БЛАГОПОЛУЧИЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО И РАБОТНО НАТОВАРВАНЕ
Работното натоварване за работниците е управляемо.
Предприети са мерки за намаляване на стреса.
Предприятието разполага с процедура или мерки в случай на тормоз, насилие или сексуален тормоз.
Работниците имат достатъчно време да приключат работата си, няма нужда от извънреден труд.
Служителят има право на глас по отношение на необходимата гъвкавост на работното място.
НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ
Предприятието предприема мерки за наемане на служители от групи в неравностойно положение (хора с увреждания, хора с ниско образование, по-възрастни безработни, мигранти и т.н.).
Процесът на кандидатстване е ясен и е изложен предварително.
Процесът на интервюиране е справедлив и равнопоставен за всички кандидати.
Предоставя се ясна информация за условията на труд и заплащането, както и за начините за получаване на постоянен договор.
В процеса на кандидатстване се отчитат еднакво формалните (университетска диплома, магистърска степен и т.н.) и неформалните компетенции (какво можете да правите).
ЗАПЛАТИ И КОЛЕКТИВНО ДОГОВАРЯНЕ
Заплатите се определят в рамките на колективното договаряне със синдикатите.
Споразуменията за заплатите се спазват последователно от работодателя.
Всички, които извършват една и съща работа, получават една и съща заплата.
Предприятието не работи с несигурни договори (0-часови, много краткосрочни договори, ...).
Служителите са доволни от политиката на заплащане в предприятието.
МОБИЛНОСТ (СОЦИАЛНИ АСПЕКТИ)
Предприятието насърчава служителите да избират екологично чисти транспортни средства за пътуванията си от дома до работното място (ако е възможно).
Предприятието дава надбавка на тези, които идват на работа с велосипед или пеша.
Предприятието възстановява разходите за билети за обществен транспорт.
Предприятието предоставя решения за хората, които се придвижват с обществен транспорт (маршрутка, микробус, автобус, велосипеди за придвижване на гарата или автобусната спирка).
Предприятието разполага с транспортен координатор или точка за контакт за нуждите на служителите, свързани с мобилността.
--: няма координатор/лице за контакт, ..., ++: много активен координатор/лице за контакт

-- много лошо/силно несъгласен
- лошо/несъгласен
+/- адекватен/неутрален
+ добър/съгласен
++ много добър/силно съгласен
? не знам
н.п. не е приложимо
Тази част от инструментариума ще ви помогне да дефинирате икономическите аспекти, свързани с прехода.

За по-пълно отражение се препоръчва да използвате този инструмент заедно с „поничката“ относно компания.

Докато попълвате, трябва да предоставите само един отговор на изречение, като прецените доколко това съответства на текущото състояние на нещата, като по този начин вземете предвид честотата и/или интензивността, с която се случва описаното събитие.

Ключова линия (освен ако не е посочено друго):

много слабо/категорично несъгласен:--
слабо/несъгласен:-
адекватно/неутрално:+/-
добре/съгласен:+
много добре/абсолютно съгласен:++
не зная:?
неприложимо:нерелевантно

Пример:

Изречение: През последните години оборотът на компанията се е увеличил.
Отговор ++: През последните години оборотът на компанията се увеличава.
Отговор--: Оборотът рязко пада.
Нерелевантен отговор: Оборотът не може да се измери.
След като завършите попълването, можете да видите и изтеглите прегледа на вашите отговори, както в таблицата, така и в „светофара“.

Ако нямате време да попълните инструмента сега или имате нужда от повече време, за да съберете необходимата информация, можете също да изтеглите въпросника и да го попълните офлайн (както онлайн, така и офлайн), можете да изберете да отговаряте само на аспектите, които намирате за най-интересни (напр. ще ви бъде позволено да отговорите само на „Текущото икономическо състояние на компанията“); за тази онлайн версия просто премахнете отметката от аспектите, на които не възнамерявате да отговаряте.

„Светофарът“ предоставя графично представяне на вашите отговори, дори ако не отговорите на всички аспекти. Но за да бъде разгледан даден аспект, трябва да отговорите на всички изречения в него; така че ако искате да отговорите само на някои изречения в рамките на даден аспект, винаги можете да използвате "неприложимо" за останалите.

Ако съберете повече информация след това, винаги можете да прегледате този инструмент.

Термините в светлосиньо са описани подробно в речника в края на Инструментариума/Наръчника.
ИКОНОМИЧЕСКИЯТ СВЕТОФАР
ИКОНОМИЧЕСКИ ПЕРСПЕКТИВИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Основните дейности на предприятието не са застрашени от мерките, необходими за преминаване към въглеродно неутрална икономика (постепенно спиране на изкопаемите горива, ...)
Предприятието е разработило алтернативи за дейности с висока въглеродна интензивност или разполага с реалистични и икономически обосновани възможности за улавяне на емисиите, свързани с тези дейности.
Предприятието разполага с достатъчно финансови ресурси, за да инвестира в необходимата трансформация към въглеродно неутрално бъдеще.
Представителите на синдикатите бяха информирани за общите очаквания и стратегията на предприятието за бъдещето във връзка с новите цели в областта на климата.
Предприятието няма проблеми с изпълнението на законовите екологични изисквания/разрешения и не очаква проблеми при изпълнението им в бъдеще.
ТЕКУЩО ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
През последните години оборотът на предприятието се увеличава.
През последните години предприятието реализира печалба.
Не се планира преструктуриране на предприятието.
Финансовите и икономическите данни се обсъждат ежегодно в компетентния орган за социален диалог.
Представителите на синдикатите познават развитието на производството, изразено в обем, брой или тегло, както и в стойност и добавена стойност.
ИНОВАЦИОННА ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Предприятието инвестира в екологично чисти нови продукти и технологии.
Предприятието инвестира в замяна на изкопаемите горива с въглеродно неутрални алтернативни горива.
Предприятието инвестира в организация на работата и максимално използване на компетенциите, с цел подобряване на резултатите на предприятието и развитие на талантите.
Предприятието е предвидило мерки за замяна на старите технологии с нови, щадящи околната среда.
Предприятието получава субсидии за покриване на част от инвестиционните разходи, свързани с тези иновации.

-- много лошо/силно несъгласен
- лошо/несъгласен
+/- адекватен/неутрален
+ добър/съгласен
++ много добър/силно съгласен
? не знам
н.п. не е приложимо
Ако сте представител на профсъюза на ниво компания и бихте искали да преминете към независим и задълбочен размисъл върху ситуацията във вашата компания по отношение на екологичните, социалните и икономическите аспекти, свързани със Справедливия преход, използвайте следния тематичен контролен списък като се вземат предвид предложените прозрения. Можете да решите дали да използвате този инструмент, който не включва никакво автоматично изчисляване на отговорите, изключително или след попълване на въпросниците засягащи „поничката“ относно компания и т.нар. икономически светофар като допълнително проучване на вече разгледаните теми.

Можете да попълните въпросника онлайн или, ако предпочитате, можете да го изтеглите и да отделите време, за да отговорите офлайн. И в двата случая можете да изберете да отговорите само на онези аспекти или изречения, които смятате, че са подходящи за вас или работния ви контекст.

Ако съберете повече информация след това или ако искате да проучите други аспекти, винаги можете да прегледате този инструмент.

Докато попълвате, трябва да предоставите само един отговор на изречение, като прецените доколко това съответства на текущото състояние на нещата, като по този начин вземете предвид честотата и/или интензивността, с която се случва описаното събитие.

Ключова линия (освен ако не е посочено друго):

много слабо/категорично несъгласен:--
слабо/несъгласен:-
адекватно/неутрално:+/-
добре/съгласен:+
много добре/абсолютно съгласен:++
не зная:?
неприложимо:нерелевантно

Пример:

Изречение: Неизползваемите и нерециклируемите материали се изгарят с оползотворяване на енергия (схема за превръщане на отпадъци в енергия).
Отговор ++: Ако голям процент от тези материали бъдат изгорени.
Отговор --: Ако нито един материал не е предназначен за отпадъци за енергия.
Нерелевантен отговор: Ако компанията не произвежда материали за еднократна употреба и такива, които не могат да се рециклират.

Можете да използвате последната колона на контролните списъци (обозначена с *), за да посочите въпросите, които са най-важни за вас и да маркирате приоритетите за вашите преговори.

След като приключите с попълването, можете да изтеглите резюмето на вашите отговори.

Термините в светлосиньо са описани подробно в речника в края на Инструментариума/Наръчника.
ЕКОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ
ЕНЕРГИЯ
Енергийното потребление на предприятието е:
-- много високо, ..., ++ много ниско
Потреблението на енергия в предприятието (сгради и производство) се наблюдава и измерва (поне) веднъж годишно.
Вече е извършен енергиен одит и получените препоръки са спазени. Ако не е извършван одит, отговорете --.
Определено лице е отговорно за системното наблюдение на потреблението на енергия и за изпълнението на планираните мерки за пестене на енергия.
Предприятието има план за политика, който включва конкретни цели и действия за пестене на енергия.
Предприятието прилага мерки за намаляване на потреблението на енергия.
Енергийните цели и свързаните с тях мерки се оценяват и коригират ежегодно.
Сградата(ите) отговаря(т) на действащите стандарти за енергийна ефективност (напр. изолация).
Съществуват планове за обновяване на сградите, за да отговарят на стандартите за енергийна ефективност, или за изграждане на нови енергийно ефективни сгради.
Отоплителната система е енергийно ефективна и настроена на правилните настройки.
Всички течове на сгъстен въздух са отстранени незабавно.
Цялото осветление е заменено със светодиоди.
Предприятието използва зелена енергия (възобновяема енергия, като например зелена електроенергия от слънце, вятър, вода)
Възможността за преминаване към зелена енергия е задълбочено проучена и разгледана.
Възобновяемата енергия се генерира на територията на предприятието.
Предприятието използва остатъчна топлина в помещенията на предприятието.
Служителите са информирани за целите и мерките, предприети в рамките на енергийната политика на предприятието.
Служителите се насърчават да използват енергията внимателно. (кампании за повишаване на осведомеността и др.)
Служителите се обучават как да работят енергийно ефективно.
Представителите на синдикатите знаят колко енергия използва предприятието и кои енергийни носители се използват.
Синдикатите участват в енергийната политика на предприятието.
ВОДА
Потреблението на вода в предприятието е:
-- много високо, ..., ++ много ниско
Съществува план за намаляване на потреблението на вода в предприятието.
Всички течове на вода се отстраняват незабавно.
Тоалетните са оборудвани с бутон за пестене на вода или са безводни.
Използват се екологични почистващи препарати, също и за почистване на устройства и машини.
Събира се и се използва дъждовна вода. (напр. за почистване, промиване на тоалетни, почистване на помещенията на предприятието, в производствения процес)
Терените на фирмата и/или паркингът не са втвърдени (където е възможно), за да може дъждовната вода да се просмуква.
Машините са оптимално конфигурирани за минимално потребление на вода.
Използват се затворени кръгове за (технологичната) вода. С други думи, технологичната вода се използва повторно.
Отпадъчните води се пречистват в достатъчна степен, преди да бъдат изпуснати в околната среда.
Служителите са информирани за целите и мерките, предприети в предприятието, в рамките на политиката по отношение на водите.
Работниците се насърчават да използват водата пестеливо.
Представителите на синдикатите са информирани за състава и рисковете на отпадъчните води.
Синдикатите участват в политиката на предприятието в областта на водите.
Всеки има достъп до питейна вода от чешмата.
Работниците се насърчават да пият вода от чешмата.
РЕСУРСИ, МАТЕРИАЛИ, ОТПАДЪЦИ
Където е възможно, се избягват офисните отпадъци (напр. чаши за многократна употреба вместо такива за еднократна употреба, отпечатване на хартията recto/verso, намалено отпечатване, ...).
Напитките се закупуват в бутилки за многократна употреба.
Остатъците от храна не се изхвърлят, а могат да бъдат запазени от служителите или социалните организации.
Предприятието има устойчива политика за закупуване на суровини и доставчици.
Предприятието има установена спрямо правата на човека политика за суровини и доставчици.
Предприятието има план за политика с цели и действия за намаляване или повторно използване на отпадъците.
Предприятието прилага мерки за намаляване или повторно използване на материали и отпадъци.
Част от отпадъците се използват повторно в производствения процес или в производствената верига като суровина.
Отпадъците се събират селективно.
Промишлените отпадъци се рециклират.
Отпадъците се преработват в съответствие с условията и стандартите, определени в екологичното разрешително.
Служителите са информирани за целите и мерките, предприети в рамките на политиката за отпадъците и материалите.
Работниците се насърчават и обучават да избягват или намаляват отпадъците.
Представителите на синдикатите са информирани за количеството, състава и рисковете, свързани с отпадъците на предприятието.
Синдикатите участват в политиката на предприятието по отношение на отпадъците и материалите.
Материалните потоци (напр. суровини, отпадъци) към и от предприятието са картографирани.
Известно е въздействието върху околната среда на произведените продукти. (напр. чрез извършване на анализ на жизнения цикъл)
Предприятието борави внимателно с материали и първични суровини.
Продуктите, произведени от предприятието, могат да се рециклират на 100 %.
Неподлежащите на повторна употреба и рециклиране материали се изгарят с цел оползотворяване на енергията (схема за енергия от отпадъци).
Предприятието се стреми да произвежда продукти по-ефективно, като използва по-малко суровини.
Предприятието инвестира в удължаване на живота на произвежданите от него продукти.
Предприятието приема обратно всички продукти, които произвежда, когато те са износени или счупени. Те се използват повторно или се рециклират на 100%.
Продуктите, произвеждани от предприятието, се изследват за тяхната поправимост, разглобяемост и рециклируемост.
Предприятието мисли за иновативни системи за отдаване под наем на Предприятието продукти, вместо да ги продава.
Предприятието използва отпадъци или странични потоци от други дружества като суровина.
Отпадъците или страничните потоци на предприятието се използват като суровини от други дружества.
ЕМИСИИ ВЪВ ВЪЗДУХА
Предприятието отделя парникови газове.
--: много голямо количество, ..., ++: много малко количество
Предприятието има пътна карта за намаляване на емисиите на парникови газове (ПГ) и тази пътна карта е в съответствие с научно установените цели, необходими за борба с изменението на климата.
Предприятието има план за намаляване и на емисиите на парникови газове, които не са свързани CO2, като на първо място се фокусира върху най-мощните парникови газове (флуорирани газове F, азотен оксид N2O, метан CH4).
Целите за намаляване на емисиите и свързаните с тях мерки се оценяват и коригират всяка година.
Предприятието изпълнява годишните си цели за намаляване на емисиите на парникови газове (и ако е приложимо, целта за намаляване на емисиите в рамките на СТЕ от -2,2 % годишно)
(За дружествата в системата за търговия с емисии – СТЕ)
Предприятието използва парите, които спестява благодарение на безплатните квоти за емисии, за да инвестира в мерки за намаляване на емисиите.
(За предприятия в системата за търговия с емисии на СТЕ)
Предприятието се подготвя за промените в системата на СТЕ с Механизма за корекция на въглеродните емисии на границите CBAM (ще се дължат въглеродни квоти за продукти, произведени извън Европа) и последващото постепенно прекратяване на безплатните квоти за емисии в съответните сектори.
Предприятието изпуска във въздуха замърсители, които не са свързани с парникови газове (напр. тежки метали, летливи органични съединения, азотни окзиди NOX, серни оксиди SOX).
--: много голямо количество, ..., ++: много малко количество
Предприятието има план за политика с цели и действия за намаляване на количеството на замърсителите, които не са свързани с ПГ, изпускани във въздуха.
Предприятието прилага мерки за намаляване на количеството на изпусканите във въздуха замърсители, които не са свързани с ПГ.
Служителите са информирани за целите и мерките, предприети в рамките на политиката на Предприятието за намаляване на емисиите.
Представителите на синдикатите са информирани за количеството и произхода на парниковите и непарниковите газове, които се отделят от предприятието.
Синдикатите участват в политиката за намаляване на емисиите на предприятието.
ПОМЕЩЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО И ПО-ШИРОК РАЙОН
Опасните или екологично токсични продукти се заменят с по-безопасни алтернативи.
През последните пет години няма нарушения на условията, наложени от екологичното разрешително.
През последните десет години не е имало интервенции от страна на екологичната инспекция за спиране на нарушения на екологичното законодателство от страна на предприятието.
Предприятието има служител по околната среда с ясни правомощия, който следи за спазването на екологичните разпоредби от страна на предприятието.
Предприятието ежегодно предоставя на правителството изискваните от закона документи за екологичните резултати.
Съществува план за екологична политика с конкретни мерки и цели.
Предприятието разполага със система за управление на околната среда, която описва неговото въздействие върху околната среда и политиката му, например ISO 14001, EMAS.
Предприятието взема предвид най-добрите налични техники (BAT) в своята дейност.
При изграждането (и разширяването) на предприятието са предприети по-обхватни мерки от предвидените в екологичния лиценз за ограничаване на шума и замърсяването от трафика за местните жители (напр. изграждане на обширна зелена буферна зона и др.)
Предприятието ежегодно представя подробна презентация за екологичните резултати и политиката в областта на околната среда пред представителите на синдикатите в съответните органи за социален диалог.
Предприятието активно ангажира жителите на квартала, за да се избегнат всякакви неудобства по отношение на шума, миризмата, трафика, ...
Няма оплаквания от страна на служителите във връзка с екологични проблеми в предприятието или с политиката на предприятието в областта на околната среда.
Синдикатите участват в достатъчна степен в разработването и прилагането на политиката на предприятието в областта на околната среда.
Съществува програма за повишаване на осведомеността на служителите, която им помага да намалят замърсяването на околната среда и изменението на климата чрез адаптиране на аспектите на личния им живот.
УСТОЙЧИВА ПОЛИТИКА ЗА ЗАКУПУВАНЕ И КЕТЪРИНГ
Използват се устойчиви офис материали, като например химикалки за многократна употреба, маркери на водна основа и дъски за писане от рециклирана хартия.
Използва се рециклирана хартия.
Пликовете и етикетите са изработени от рециклирана хартия.
Продуктите се купуват предимно в големи опаковки или в насипно състояние. (напр. почистващи препарати, храни, офис консумативи)
При закупуване на електронно оборудване се отчита въздействието върху околната среда.
Използват се екологични почистващи препарати.
Използва се дървесина с устойчив произход (напр. с етикет FSC, PEFC и др.).
Използват се екологично чисти покрития и бои.
За работното облекло се използва биопамук или други биовлакна (напр. престилки, шапки за глава и др.).
Избират се екологични (местни и сезонни) продукти, като например плодове и зеленчуци.
Кетърингът във фирмата предлага екологични (биологични или вегетариански) ястия.
Кетърингът във фирмата предлага продукти на разумни цени: напр. кафе, чай, захар, вино, плодови сокове.
По време на приеми или учебни дни фирмата избира устойчив кетъринг (биологичен, сезонен, справедлива търговия).
Служителите са информирани за целите и мерките, предприети в рамките на политиката за устойчиви обществени поръчки.
Синдикатите участват в изготвянето на политики за устойчиви обществени поръчки.
ТРАНСПОРТ И МОБИЛНОСТ
Предприятието има план за намаляване на емисиите от транспорта (в съответствие с целта на ЕС за "зелена сделка" от 90 % до 2050 г.).
От 2023 г. нататък предприятието се ангажира да закупува екологични превозни средства с нулеви емисии.
Предприятието инвестира в инфраструктура за зареждане електрически и водородни превозни средства.
Полагат се усилия за по-ефективно организиране на транспорта, така че капацитетът на товарене винаги да бъде максимално използван и да се намали броят на изминатите километри.
Предприятието подкрепя принципите на устойчивата мобилност като насока за своята политика за мобилност от дома до работното място. Предпочитание се дава на активните видове транспорт (ходене пеша, колоездене) и на обществения транспорт.
Предприятието използва държавни субсидии, за да направи автомобилния парк по-екологичен.
От 2023 г. нататък предприятието ще предоставя на служителите си само комунални автомобили с нулеви емисии.
Предприятието осигурява обучение и образование по електромобилност и електротехника за служителите, отговорни за поддръжката на новия и по-екологичен автомобилен парк.
Предприемачът се консултира с (местното) правителство, за да направи предприятието и/или бизнес парка по-достъпни с обществен транспорт. Невъзможността за закупуване на автомобил с нулеви емисии не трябва да намалява шансовете за намиране на работа.
Синдикатите участват в разгръщането на по-екологична транспортна политика.
Предприятието избира транспортни средства с нисък екологичен отпечатък (напр. влак, лодка и др.).
Съществуват споделени автомобили за случайни служебни пътувания.
Предприятието насърчава курсове за екологично шофиране и/или защитно шофиране.
Предприятието свежда до минимум броя на километрите, изминати в службата, като използва оптимизиране на маршрутите.
Предприятието организира колективен транспорт за работниците. (Ако не се обслужва от обществен транспорт)
Предприятието разполага с план за фирмен транспорт, в който са описани алтернативи на личните автомобили (съвместно използване на автомобили, обществен транспорт, ...)
 
СОЦИАЛНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ
НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ
Предприятието предприема мерки за наемане на работа на групи в неравностойно положение (хора с увреждания, хора с ниско образование, по-възрастни безработни, мигранти и т.н.).
Предоставя се ясна информация за условията на труд и заплатите.
Няма оплаквания относно процедурите за кандидатстване.
Правилникът за работа е разбираем за всички.
Всички длъжности имат длъжностна характеристика на хартия и тя е достъпна и ясна за всички.
Няма оплаквания за дискриминация срещу бременни жени.
Новите колеги получават добро посрещане, достатъчно обяснения за предприятието и за своите функции и задачи.
ЗАПЛАТИ
Споразуменията за заплатите се спазват от работодателя.
Заплатите се определят в рамките на колективното договаряне със синдикатите.
Всеки, който изпълнява една и съща работа (с еднакъв стаж), получава една и съща заплата.
Служителите са доволни от политиката на заплащане в предприятието.
Предприятието не работи с несигурни договори (0-часови, много краткосрочни договори, ...).
В предприятието съществува система за класификация на длъжностите, която не дискриминира мъжете и жените.
Предприятието работи предимно с безсрочни договори.
ОБУЧЕНИЕ (НА СЛУЖИТЕЛИТЕ)
Предприятието полага достатъчно усилия за обучение на своите служители.
Всички служители могат да получат обучение или образование, което повишава уменията и знанията им.
Новите служители получават достатъчно добро обучение, за да започнат работа.
Служителите могат без проблем да поискат платени отпуски за обучение за курсове, които искат да посетят по време и извън работното време.
Синдикатите участват в плановете за обучение.
Жените също имат достъп до обучение за по-типично мъжки функции.
Обученията се провеждат предимно през работно време.
Съществува система за интервюта и оценки на изпълнението и тя се прилага правилно във всички случаи.
ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО
В предприятието се използват анализи на риска за активно идентифициране на рисковете за безопасността и здравето на служителите.
Работодателят предприема достатъчно мерки, за да осигури безопасността и здравето на всички служители.
В предприятието служителите, които подлежат на здравно наблюдение, получават необходимите трудово-здравни прегледи, т.е. при назначаване, периодично и след период на отсъствие поради заболяване или злополука, съгласно нормативната уредба.
Работниците получават инструктаж за безопасност с достатъчно информация за мерките, свързани с:
  • местата за влизане и излизане, аварийните изходи
  • процедури за евакуация при пожар
  • първа помощ
  • сигнализация за безопасност
Работниците знаят коя е външната служба за превенция и защита при работа, а също и "трудовият лекар", и как да се обърнат към тях.
Служителите получават адекватни инструкции и обучение за безопасност.
Трудовите злополуки са редки и има малко случаи на заболявания, дължащи се на условията на труд.
Предприети са достатъчно мерки за защита на работниците например от шум, опасни вещества, вибрации, високи или ниски температури, ...
Политиката за превенция на предприятието дава приоритет на превенцията на риска, след това избира колективни мерки и прибягва до мерки за лична защита едва като последна стъпка.
Има достатъчно налични подходящите лични предпазни средства (обувки, ръкавици, очила, маски и др.).
За всяко опасно вещество в предприятието има информационен лист за безопасност и здраве с цялата информация за опасностите, необходимите защитни мерки и какво да се прави в случай на инцидент или разлив.
Преди служителите да използват опасно вещество, те получават информационния лист за здравето и безопасността и необходимите инструкции за безопасна употреба.
Работниците са ясно информирани за начина, по който трябва да се съхраняват опасните вещества, и за това кои вещества не могат да се съхраняват на едно и също място.
Предвидени са специфични мерки (информация, обучение, насоки и др.) за защита на уязвимите групи, като например младите хора и временните работници.
Идентифицирани са работните места с рискове за бременни жени
--: не , ...,++: да, и са предприети и се прилагат мерки
Сключени са ясни споразумения с подизпълнителите и техните служители относно мерките за безопасност, които ще се прилагат.
Работодателят предприема достатъчно икономични мерки и работниците са информирани за начина, по който могат да изпълняват задачите си икономично.
Налице са достатъчни и прилични социални съоръжения като тоалетни, душове, съблекални, столови.
Предприятието има глобален план за превенция и той се спазва внимателно.
(Глобалният план за превенция е набор от мерки, приети с цел минимизиране на рисковете, които биха могли да причинят щети или загуби на работниците (безопасност на персонала, злополуки, проблеми, свързани с хигиената...).
--: изобщо няма глобален план за превенция, ... , ++ : съществува глобален план за превенция и той се спазва внимателно
В процеса на изготвяне на глобалния план за превенция се провеждат консултации с компетентния орган за социален диалог.
Предприятието разполага с годишен план за действие за насърчаване на здравето, безопасността и благосъстоянието на работното място.
--: изобщо няма годишен план за действие, ... ++ : съществува годишен план за действие и той се спазва внимателно
В процеса на изготвяне на годишния план за действие се провеждат консултации с компетентния орган за социален диалог.
Комитетът по здравословни и безопасни условия на труд в предприятието получава достатъчно информация и съдействие от работодателя, за да може да върши правилно работата си.
БЛАГОПОЛУЧИЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО И РАБОТНО НАТОВАРВАНЕ
Има контрол над работното натоварване на работниците.