VS/2021/0055
JUST TRANSITION

Подобряване участието на синдикатите в социалния диалог
за по-устойчиво бъдеще
на предприятията и секторите

Logo

Отношения с работниците, които представлявате


Този инструмент има за цел да ви помогне да разсъждавате върху справедливия преход, като се фокусирате върху работещите, които представлявате, и върху вашата роля като представител на синдикатите.

Той се фокусира върху следните категории по отношение на екологичните и социално-професионалните аспекти: осведоменост, поведение/нагласи, предаване и споделяне на информация, консултиране (включване) на работещите, активна роля (ангажираност) на същите.

Докато попълвате, трябва да предоставите само един отговор на изречение, като прецените доколко това съответства на текущото състояние на нещата, като по този начин вземете предвид честотата и/или интензивността, с която се случва описаното събитие.

Ключова линия (освен ако не е посочено друго):

много слабо/категорично несъгласен:--
слабо/несъгласен:-
адекватно/неутрално:+/-
добре/съгласен:+
много добре/абсолютно съгласен:++
не зная:?
неприложимо:нерелевантно

Пример:

Изречение: Работниците питали ли са ви някога за въздействието върху околната среда на крайния продукт по отношение на замърсяването?
Отговор ++: Ако работниците често искат този вид информация.
Отговор --: Работниците никога не са искали такава информация.
Нерелевантен отговор: Ако крайният продукт няма въздействие върху околната среда по отношение на замърсяване.

В края на въпросника таблица обобщава резултатите за всяка категория, което ви помага в размисъла. След попълване можете да видите и изтеглите обобщението на вашите отговори и таблицата.

Ако нямате време да попълните инструмента сега или имате нужда от повече време, за да съберете необходимата информация, можете също да изтеглите въпросника и да го попълните офлайн.

Както онлайн, така и офлайн, можете да изберете да отговаряте само на аспектите, които намирате за най-интересни (напр. Осведоменост). Но за да бъде разгледан даден аспект, трябва да отговорите на всички изречения в него; така че ако искате да отговорите само на някои изречения в рамките на даден аспект, винаги можете да използвате "неприложимо" за останалите.

Ако съберете повече информация след това, винаги можете да прегледате този инструмент.

Термините в светлосиньо са описани подробно в речника в края на Наръчника/Инструментариума.
ЕКОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ
ОСВЕДОМЕНОСТ
ЕНЕРГИЯ/ ВОДА / СУРОВИНИ / РЕСУРСИ
Осъзнават ли работниците, че тяхното индивидуално поведение може да повлияе на въздействието върху околната среда на предприятието по отношение на използването на ресурси като енергия и вода?
Работниците обсъждат ли въздействието върху околната среда и евентуалните ненужни загуби на енергия, вода, природни ресурси, суровини от страна на предприятието?
Работниците искат ли от вас да създадете пространство за обсъждане на използването на енергия, вода, природни ресурси, суровини и др. от страна на предприятието?
ОТПАДЪЦИ/ЗАМЪРСЯВАНЕ
Работниците питали ли са ви някога за въздействието върху околната среда на крайния продукт по отношение на замърсяването?
Обсъжда ли се на работното място въздействието върху околната среда на предприятието по отношение на замърсяването и образуваните отпадъци?
Работниците искат ли от вас да създадете места за обсъждане на замърсяването и отпадъците/отпадъците, произвеждани от предприятието?
ТРАНСПОРТ
Осъзнават ли работниците въздействието върху околната среда на личната си мобилност?
Колко често се обсъжда въздействието върху околната среда от използването на индивидуални и/или замърсяващи околната среда транспортни средства за придвижване до работното място (индивидуално, на събрания и т.н. върху околната среда)?
Искат ли от вас работниците да създадете пространство за обсъждане на необходимостта от фирмени политики, които да благоприятстват устойчивия транспорт (маршрутни таксита, закрити паркинги за велосипеди, обществен транспорт и т.н.)?
ПОВЕДЕНИЕ/НАГЛАСА
ЕНЕРГИЯ / ВОДА / СУРОВИНИ / РЕСУРСИ
Работниците самостоятелно ли предприемат поведение/нагласа за пестене на енергия/вода/суровини/материали в предприятието?
Работниците спазват ли благоприятно законовите разпоредби или разпоредбите на предприятието, които налагат отговорно използване на енергия, вода, природни ресурси и суровини в предприятието?
Работниците предлагат ли промени и инициативи за намаляване или стимулиране на намаляването на потреблението и разхищението на енергия, вода, ресурси, суровини (напр. механизми за договаряне, индивидуални и колективни бонуси и др.)?
ОТПАДЪЦИ/ЗАМЪРСЯВАНЕ
Колко внимание отделят работниците за ограничаване на замърсяването (шум, емисии, вода и др.) и отпадъците от работните процеси и ежедневните дейности (столова, тоалетни и др.)?
Работниците спазват ли с предимство законовите изисквания и/или разпоредбите на предприятието относно управлението на отпадъците и намаляването на замърсяващото въздействие на работата им?
Работниците предлагат ли корекции и инициативи за подобряване на управлението на отпадъците и емисиите (напр. чрез преговори, механизми за индивидуално и колективно възнаграждение и др.)
ТРАНСПОРТ
Използват ли работниците екологични обществени или частни транспортни средства, за да идват на работа?
Използват ли работниците платформи за споделена мобилност или организират ли форми на споделен транспорт, за да стигнат до работа?
Предлагат ли работниците корекции и инициативи за насърчаване на устойчивата мобилност в предприятието?
ПРЕДАВАНЕ И СПОДЕЛЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
ЕНЕРГИЯ/ВОДА/СУРОВИНИ/РЕСУРСИ
Споделяте ли (също и индивидуално) с работниците информацията, която получавате от предприятието за неговото потребление на енергия/вода/суровини/ресурси?
Споделяте ли (също и индивидуално) с работниците въпросите, обсъждани с предприятието относно устойчивото използване на енергия/вода/суровини/ресурси, и всички резултати?
Организирали ли сте събрания за разпространяване на тази информация (когато тя не попада в обхвата на поверителната информация, която не трябва да се разпространява)?
ОТПАДЪЦИ/ЗАМЪРСЯВАНЕ
Споделяте ли (също и индивидуално) с работниците информацията, получена от предприятието, относно управлението на отпадъците и замърсяващото въздействие на дейността на предприятието?
Споделяте ли (също и индивидуално) с работниците въпросите, обсъждани с предприятието относно управлението на отпадъците и замърсяващото въздействие на работата, и всички резултати?
Организирали ли сте събрания за разпространяване на тази информация (когато тя не попада в обхвата на поверителната информация, която не трябва да се разпространява)?
ТРАНСПОРТ
Споделяте ли (също и индивидуално) с работниците информация, получена от предприятието, относно възможни инициативи за насърчаване на устойчивата мобилност за придвижване до работа?
Споделяте ли (също така индивидуално) с работниците въпросите, обсъждани с предприятието относно устойчивата мобилност за тях, и всички резултати?
Организирали ли сте събрания за разпространяване на тази информация (когато тя не попада в обхвата на поверителната информация, която не трябва да се разпространява)?
КОНСУЛТАЦИИ С РАБОТНИЦИТЕ
ЕНЕРГИЯ / ВОДА / СУРОВИНИ / РЕСУРСИ
Консултирате ли се с работниците на събрания или индивидуално, за да изготвите предложения или да съберете искания относно отговорното използване на енергия/вода/суровини/ресурси от страна на предприятието?
Провеждате ли консултации (също и индивидуални) с работниците относно възможността за създаване на постоянни маси в предприятието по въпроси, свързани с устойчивото използване на енергия/вода/суровини/ресурси?
Консултирате ли се с работниците на срещи или индивидуално по искания или предложения, направени от предприятието във връзка с устойчивото използване на енергия/вода/суровини/ресурси?
ОТПАДЪЦИ/ЗАМЪРСЯВАНЕ
Провеждате ли консултации с работниците на събрания или индивидуално за предложения или събиране на искания, свързани с устойчивото управление на отпадъците и замърсяващото въздействие на дейността на предприятието?
Провеждате ли консултации (също и индивидуални) с работниците относно възможността за създаване на постоянни маси в предприятието по въпросите на управлението на отпадъците и замърсяващото въздействие на дейността на предприятието?
Консултирате ли се с работниците на срещи или индивидуално по искания или предложения, направени от предприятието по въпросите на управлението на отпадъците и замърсяващото въздействие на дейността на предприятието?
ТРАНСПОРТ
Провеждате ли консултации с работниците (на събрания или индивидуално) за формулиране на предложения или събиране на искания относно устойчивата мобилност за тях?
Провеждате ли консултации (също и индивидуални) с работниците относно възможността за създаване на постоянни маси в предприятието за насърчаване на устойчивата мобилност от дома до работното място?
Провеждате ли консултации с работниците (на събрания или индивидуално) относно искания или предложения, направени от предприятието по въпросите на устойчивата мобилност?
АКТИВНА РОЛЯ НА РАБОТНИЦИТЕ
ЕНЕРГИЯ / ВОДА / СУРОВИНИ / РЕСУРСИ
Какво е нивото на участие или интерес (също индивидуален) на работниците в обсъждането на потреблението на енергия/вода/суровини/материали в предприятието?
Каква е степента на участие или интерес на работниците в процесите на консултации (включително индивидуални), които предприемате по отношение на енергията/водата/суровините/материалите във вашето предприятие?
Каква е степента на участие или интерес на работниците по отношение на всякакви инициативи (конференции, обучения или синдикални действия) за отговорно потребление на енергия/вода/ресурси/материали в предприятието?
ОТПАДЪЦИ/ЗАМЪРСЯВАНЕ
Какво е нивото на участие или интерес (също индивидуален) на работниците в дискусиите относно устойчивото управление на отпадъците и замърсяващото въздействие на дейността на предприятието?
Какво е нивото на участие или интерес на работниците в процесите на консултации (включително индивидуални), в които те участват, относно устойчивото управление на отпадъците и замърсяващото въздействие на дейността на предприятието?
Каква е степента на участие или интерес на работниците във всякакви инициативи (конференции, обучения или синдикални действия) относно устойчивото управление на отпадъците и замърсяващото въздействие на дейността на предприятието?
ТРАНСПОРТ
Каква е степента на участие или интерес (дори индивидуален) на работниците в обсъждането на възможните политики за устойчива мобилност, които предприятието може да предприеме?
Каква е степента на участие или интерес на работниците в процесите на консултации (включително индивидуални), които организирате, относно възможните политики за устойчива мобилност, които предприятието би могло да предприеме?
Каква е степента на участие или интерес на работниците във всякакви инициативи (конференции, обучения или синдикални действия) относно политиките за устойчива мобилност, които предприятието може да предприеме?
 
СОЦИАЛНО-ПРОФЕСИОНАЛНИ АСПЕКТИ
ОСВЕДОМЕНОСТ
ЗАЕТОСТ
Информирани ли са работниците за възможните последици от прехода върху тяхната заетост?
Колко често го обсъждат?
Искат ли работниците да бъдат информирани, да се консултират с вас, да обсъждат решенията на предприятието относно прехода, които биха могли да засегнат заетостта?
УМЕНИЯ
Осъзнават ли работниците необходимостта от преквалификация и повишаване на квалификацията, за да се справят с прехода?
Доколко това се обсъжда в предприятието?
Изразяват ли работниците интерес към придобиване на екологични и цифрови умения, за да бъдат в крак с изискванията на прехода?
МНОГООБРАЗИЕ/РАВНОПОСТАВЕНОСТ
Наясно ли са работниците с различните индивидуални и колективни потребности (пол, възраст, способности, националност, трудов договор и т.н.) в предприятието?
Осъзнават ли работниците, че справедливият преход трябва да бъде приобщаващ?
Споделят ли работниците необходимостта от политики на предприятието, които да отчитат всички различни потребности?
ПОВЕДЕНИЕ/НАГЛАСА
ЗАЕТОСТ
Работниците искат ли от вас да обсъдите с предприятието преход, който да гарантира равнището на заетост?
Работниците отправяли ли са към вас конкретни искания за запазване на заетостта, докато се сблъскват с промените в предприятието поради прехода?
Готови ли са работниците да поставят под въпрос своите методи/процедури на работа и своя професионален профил, за да запазят работните си места?
УМЕНИЯ
Работниците подобряват ли квалификацията си или я преквалифицират?
Имат ли работниците желание за участие в курсове за обучение в предприятието?
Участват ли работниците в курсове за обучение извън предприятието, за да придобият нови умения?
МНОГООБРАЗИЕ/РАВНОПОСТАВЕНОСТ
Подкрепят ли работниците индивидуални или колективни действия за приобщаване и равно третиране на всички по отношение на различните индивидуални и колективни потребности (пол, възраст, способности, гражданство, трудов договор и т.н.)?
Приветстват ли работниците фирмените политики, насочени към приобщаване?
Забелязали ли сте солидарност и сътрудничество в ежедневните взаимодействия между работниците?
ПРЕДАВАНЕ И СПОДЕЛЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
ЗАЕТОСТ
Споделяте ли с работниците информацията, която получавате от предприятието, относно възможните последици от прехода върху тяхната заетост?
Споделяте ли с работниците исканията, които сте обсъждали с предприятието относно прехода и възможните последици за заетостта?
Организирали ли сте събрания за разпространяване на тази информация (когато тя не попада в обхвата на поверителната информация, която не трябва да се разпространява)?
УМЕНИЯ
Споделяте ли с работниците информацията, която получавате от предприятието относно обучението за екологичен преход?
Споделяте ли с работниците случаите, обсъдени с предприятието относно обучението по екологичен преход?
Организирали ли сте събрания за разпространяване на тази информация (когато тя не попада в обхвата на поверителната информация, която не трябва да се разпространява)?
МНОГООБРАЗИЕ/РАВНОПОСТАВЕНОСТ
Споделяте ли информация с работниците за необходимостта от внимателно управление на разнообразието (пол, способности, гражданство, възраст, трудов договор и т.н.) при прехода?
Информирате ли работниците (също и индивидуално) за това, което сте обсъждали с предприятието по отношение на управлението на разнообразието (пол, способности, гражданство, възраст, трудов договор и т.н.) при прехода?
Организирали ли сте събрания за информиране на работниците и обсъждане на политиките на предприятието относно управлението на многообразието (пол, способности, гражданство, възраст, трудов договор и т.н.) при прехода?
КОНСУЛТАЦИИ С РАБОТНИЦИТЕ
ЗАЕТОСТ
Провеждате ли консултации с работниците на събрания или индивидуално, за да формулирате предложения или да съберете искания за смекчаване на потенциалните последици от прехода върху заетостта?
Провеждате ли консултации с работниците, за да разберете тяхното мнение относно свързаните с прехода решения на предприятието, които засягат заетостта?
Организирали ли сте събрания, за да се консултирате с работниците по въпросите на прехода и възможните последици за заетостта?
УМЕНИЯ
Консултирате ли се с работниците на събрания или индивидуално относно техните нужди от обучение, свързано с прехода?
Консултирате ли се ( включително индивидуално) с работниците, за да направите предложения или да определите искания за обучение, които да бъдат подадени до предприятието?
Организирали ли сте събрания, за да се консултирате и обсъждате с работниците техните нужди от обучение, свързани с прехода?
МНОГООБРАЗИЕ/РАВНОПОСТАВЕНОСТ
При провеждане на консултации с работници прилагате ли стратегии за осигуряване на участието на лица, изразяващи различни потребности (пол, умения, гражданство, възраст, трудов договор и др.)?
При подаване на искания или предложения до предприятието отчитате ли различните потребности на работниците (пол, умения, гражданство, възраст, трудов договор и др.)?
Организирали ли сте събрания за консултации и обсъждане с работниците как да управлявате различните нужди в предприятието от гледна точка на приобщаването и солидарността?
АКТИВНА РОЛЯ НА РАБОТНИЦИТЕ
ЗАЕТОСТ
Каква е степента на участие или интерес (също индивидуален) на работниците в обсъждането на прехода и въздействието, което той може да окаже върху заетостта в предприятието?
Какво е нивото на участие или интерес на работниците, когато се консултирате с тях (също на индивидуално ниво) за исканията, които трябва да бъдат представени на предприятието относно последиците от прехода върху заетостта?
Каква е степента на участие или интерес на работниците по отношение на всякакви инициативи (конференции, обучения или синдикални действия), свързани с потенциалните последици от прехода върху заетостта?
УМЕНИЯ
Какво е нивото на участие или интерес (също индивидуален) на работниците, когато става въпрос за обсъждане и определяне на техните нужди от обучение?
Какво е нивото на участие или интерес (също индивидуален) на работниците, когато става въпрос за определяне на заявките за обучение, които трябва да бъдат подадени в предприятието?
Какво е нивото на присъствие на събранията, чийто дневен ред е свързан с политиката за обучение в предприятието?
МНОГООБРАЗИЕ/РАВНОПОСТАВЕНОСТ
Прилагате ли стратегии за улесняване на участието на всички работници в свързаните с прехода индустриални действия в съответствие с техните различни нужди?
Когато става въпрос за участие в индустриални действия, има ли еднакво ниво на участие сред всички работници, включително тези, които имат различни нужди?
Какво е нивото на участие във всички инициативи (конференции, обучения или синдикални действия), насочени към насърчаване на приобщаването на работното място?

-- много лошо/силно несъгласен
- лошо/несъгласен
+/- адекватен/неутрален
+ добър/съгласен
++ много добър/силно съгласен
? не знам
н.п. не е приложимо